Näe metsä puilta

Metsien merkitys koetaan Suomessa hyvin tärkeäksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haasteena tässäkin asiassa on meidän suomalaisten mustavalkoisuus. Joko meidän täytyy lisätä hakkuita tai vähentää niitä, tai sitten täytyy käyttää metsiä hiilinieluina tai raaka-aineina. Emmekö Suomessa kykene näkemään metsää puilta?

Ilmastonmuutos on yksi maailman suurimmista haasteista, ja siihen täytyy löytää uusia ratkaisuja, joista metsien hiilinielu on yksi. Jos metsien hiilikysymys hoidetaan yksisilmäisesti, riskinä on, että lapsi menee pesuveden mukana. Eräänä hiiliratkaisuna on esitetty, että metsiä uudistetaan entistä iäkkäämpinä eli metsien kiertoaikoja pidennetään.

Tornatorissa on viime aikoina tehty erilaisia hiiliskenaarioita hyödyntämällä yhtiön metsävaratietoa sekä Suomen parhaita mallinnuksia ja tutkimuksia aiheesta. Jos pidentäisimme yhtiön metsissä kiertoaikoja 20 vuodella, niin kuin vaikuttajat ja poliitikot ovat Suomessa esittäneet, yhtiön metsien pitkän ajan kestävät hakkuumahdollisuudet laskisivat yli 20 prosenttia nykyisestä. Samalla metsien kasvu ja hiilensidonta laskisivat merkittävästi. Lisäksi parin lähivuosikymmenen aikana liikevaihto putoaisi alle puoleen. Korvaako Suomen valtio – epäilen. Hiilivarasto kasvaisi kyllä noin 15 prosentti nykyisestä, mutta tällä hiilivarastolla olisi huima hinta. Jos pidentäisimme kiertoaikoja koko Suomessa, tukin tarjonta pienenisi alussa huomattavasti ja hävittäisimme merkittävän osan saha- ja vaneriteollisuudestamme jo ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Miten sitten kävisi puurakennusten hiilivarastoille ja vientituloille?

Olemme myös laskeneet, mitä tapahtuisi Tornatorin metsien hiilelle, jos lopettaisimme metsien käsittelyn ja käytön kokonaan. Hiilivarasto kasvaisi kyllä yli kolmanneksen nykyisestä, mutta hiilinielu häviäisi noin sadassa vuodessa melkein kokonaan. Tutkimustulosten ja mallien puutteellisuuden takia emme laskelmissa ole pystyneet ottamaan huomioon mahdollisten metsätuhojen hiilivarastoa pienentävää vaikutusta.

Tornator hoitaa metsiään vastuullisesti ja ammattitaidolla. Metsämme kasvavat hyvin, ne sitovat ja varastoivat paljon hiiltä. Emme pyri maksimoimaan metsiemme hiilinielua, vaan niistä saatavan kokonaishyödyn. Tavoitteena on, että metsämme tuottavat mahdollisimman paljon hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävä metsätalous Tornatorissa

Suojelemme tai toimimme vain suojeltavat arvot turvaavalla tavalla monimuotoisuuden ja lajien uhanalaisuuden kannalta tärkeissä metsissä. Pyrimme maksimoimaan puunmyyntitulojamme optimoimalla hakkuuajankohtia sekä tuottamalla mahdollisimman paljon tukkia. Tässä ammattitaitoinen henkilöstömme on avainasemassa. Samalla optimoimme myös metsien hiilensidontaa ja -varastointia metsissä ja puutuotteissa.

Suuri osa kuitupuustamme menee tekstiilisellun ja pakkausten valmistukseen. Tekstiilisellulla vapautetaan viljelyskelpoista maata ruoan tuotantoon ja samalla parannetaan vesitaloutta maissa, joissa on kova tarve saada riittävästi ruokaa ja puhdasta vettä.

Puupohjaisilla pakkauksilla vähennetään muoviongelmaa ja ruokahävikkiä. Puun kuori, puru ja jätepuu, joilla ei vielä ole muuta käyttöä hyödynnetään bioenergian tuotannossa ja siten vähennetään hiilen ja öljyn käyttöä. Osallistumme myös tuulivoiman kehittämiseen. Samoissa metsissä tuotetaan sekä puuta että tuulivoimaa.

Tornatorin metsät ja metsäautotiet ovat auki virkistykseen ja ihmisten muihin luontoharrastuksiin. Monimuotoisesta metsästä ja metsämaisemasta on moneksi.